REGULAMIN

Uchwała Nr XXXV/286/2006

Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 stycznia 2006 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tyczyn.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbio-rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72 poz.747 ze zm.)

Rada Miejska w Tyczynie uchwala

Regulamin

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tyczy

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1.

  1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego orazodbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  2. Ilekroć w regulaminie używa się określenia „Ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(Dz.U. Nr 72 poz.747 z późn. zm.).
  3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

a) odbiorca usług (zwany dalej Odbiorcą) – każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym,

b) osoba korzystająca z lokalu – osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu lub osobę korzy-stającą z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym,

c) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne (zwane dalej Przedsiębiorstwem) – przed-siębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowa dzidziałalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego od-prowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność,

d) przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej,

e) przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym,

f) sieć – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub, którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,

g) ścieki – wprowadzane do wód lub do ziemi:

– wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze,

– ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 2000o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 89 poz.991 oraz z 2004 r. Nr 91 poz.876),

– wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów,

– wody odciekowe ze składowisk odpadów i miejsc ich magazynowania, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne,

– wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wtłaczanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie wtłaczanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji zawartych w pobranej wodzie,

– wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych,

– wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub organizmów,rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu,

h) ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków,

i) ścieki komunalne – ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służą-cymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych,

j) ścieki przemysłowe – ścieki, nie będące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową,przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu,

k) taryfa – zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania,

l) taryfowa grupa odbiorców usług – odbiorców wyodrębnionych na podstawie charaktery-styki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzeniaw wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń zaświadczone usługi,

ł) umowa: umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawarta między Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a Odbiorcą usług (o której mowa w art.6 ust.1Ustawy),

m) urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczającei oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków,

n) urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków,znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym,

o) urządzenia wodociągowe – ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe,urządzenia regulujące ciśnienie wody,

p) właściciel – także posiadacza samoistnego i użytkownika wieczystego,

r) woda przeznaczona do spożycia przez ludzi:

– wodę w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczoną do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach,

– wodę wykorzystywaną przez przedsiębiorstwo produkcji żywności do wytworzenia,przetworzenia, konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów albo substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi,

s) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym,

t) zbiorowe odprowadzanie ścieków – działalność polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, prowadzoną przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,

u) zbiorowe zaopatrzenie w wodę – działalność polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i do-starczaniu wody, prowadzoną przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.